• Home
  • O firmie
  • oferta
  • portfolio
  • referencje

WSPARCIE Z UE
WSPARCIE Z UE


Uzyskane wsparcie-dotacje z UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

Informujemy, iż nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem pt.: "Utworzenie innowacyjnej eko-drukarni przez Agencję Reklamową LOGO-ART w Hajnówce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.

„Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 2 692 168,51 zł, uzyskaliśmy dofinansowanie na kwotę 1 323 567,30 PLN ( w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 125 032,20 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa 198 535,10 zł).

Dzięki uzyskanemu wsparciu wykonaliśmy prace modernizacyjno-adaptacyjne w hali produkcyjnej, dostosowując ją do specyfiki produkcji poligraficznej. Dokonaliśmy również zakupu środków trwałych: maszyny drukarskiej offsetowej wielokolorowej, naświetlarki CtP.”